Hopp til hovedinnhold

Lofoten sitt mål er å bli en lavutslipps region - en nasjonal pilot for regional grønn omstilling.

Lofoten har en klar visjon om å bli De Grønne Øyene i 2030, altså en foregangs lavutslipps region, drevet av fornybar energi og med et bærekraftig og livskraftig næringsliv. Lofotens vekststrategi "Veikartet" ble vedtatt av Lofotrådet og kommunestyrene i alle seks kommuner i Lofoten.

Veikartet for denne grønne omstillingen har flere hovedpunkter. Det skal støtte opp under grønn omstilling og lokal grønn verdiskaping gjennom koordinert satsing og samarbeid. Det skal bygge ned barrierer og gjøre det enklere å velge grønt. 

Veikartet skal ikke forby, utestenge eller straffe de som ikke ønsker å gå foran i grønn omstilling, men heller åpne for og støtte opp under nye muligheter.

Et av hovedmålene er å utvikle Lofoten til å bli en helhetlig lavutslippssone. Dette innebærer en region skreddersydd for grønn transport, dette vil også øke kvaliteten på transporttilbudet, bidra til sterkere bolyst og skape et konkurransefortrinn for næringslivet.

I tillegg til transport, er det også fokus på landbruk og havbruk. Målet er at disse næringene skal oppnå lavutslippsstatus (80 – 95 %) innen 2040 for sine maskiner og produksjonsutstyr. Dette skal oppnås gjennom å ta i bruk ny teknologi og innovative løsninger, fokusere på energisparing i alle ledd og produsere egen energi fra fornybare energikilder eller avfall og biprodukter.

Lofoten har også ambisjoner om å være en pilotregion for nullutslipps flytrafikk. Målet er at all flytrafikk til, fra og internt i Lofoten skal ha null direkte CO2-utslipp innen 2035.

Disse tiltakene er bare noen av de mange som er skissert i veikartet for Lofotens grønne omstilling. Med disse ambisiøse målene og en sterk vilje til å samarbeide, er Lofoten godt på vei til å bli en lavutslippsregion og et eksempel for andre regioner å følge.

Image
Veikartet for Lofoten - De Grønne Øyene
Møter og arrangement

Kalender