Hopp til hovedinnhold
Image
nullutslipp transportsoner

Nullutslipps transportsoner

Lofoten skal utvikles til å bli en helhetlig lavutslippssone skreddersydd for grønn transport. 

Å redusere klimagassutslippene våre er et mål av nødvendighet, og som vi er forpliktet til i lovs form. 

Vi er forpliktet til klimaloven om at Norge skal ha redusert sine klimagassutslipp i 2030 med minst 50 prosent sammenlignet med referanseåret 1990, og bli et lavutslippssamfunn i 2050. 

I Lofoten diskuterte ordførerne derfor hvorvidt vi skal vente med omstilling til det kommer nasjonale og internasjonale avgifter og bøter, eller skal vi legge premisser og gå opp løypa selv. Det grønne skiftet kommer uansett til å koste kapital, kapasitet og kompetanse. 

Lofotkommuene vedtok Veikartet for Lofoten De grønne øyene. De valgte å være en nasjonal pilot i regional grønn omstilling som skal gå foran og vise vei til lavutslippssamfunnet Lofoten innen 2040. 

Valget om å utvikle lavutslippssamfunnet Lofoten som en foregangsregion, er basert på en forventning til stigende priser på fossile drivstoff og raskt økende CO2-avgifter. Vi tror at avhengighet av fossile drivstoff vil dermed bli kostnadskrevende og svekke konkurransekraften på sikt. Vi ser allerede nå at utviklingen av lavutslippsteknologi er i rask utvikling, og at omstillingen til utslippsfrie alternativer er i flere tilfeller forbundet med økt trivsel, bedre folkehelse og andre miljøgevinster. Og, vi opplever at Lofotens fiskevær og små bedrifter er særlig utsatte og sårbare for klimaendringer og finansielle svingninger på det globale markedet. 

Å redusere klimagassutslippene fra vårt daglige virke i Lofoten vil skape positive ringvirkninger for folket, næringslivet og for naturen. En såpass storstilt omstilling kommer til å kreve både kapital og kreativ kraft. 

Lofoten skal utvikles til å bli en helhetlig lavutslippssone skreddersydd for grønn transport, har vi satt som hovedmål i Veikartet og bedt ungdom om bistand til kreativ idémyldring (lenke til oppdrag til skoleelever). 

Veikartet

Image
ferge
Et oppdrag til skoleelever

For at Lofoten skal bli et lavutslippssamfunn må vi redusere klimagassutslippene fra transport og etablere enkelte deler av Lofoten som utslippsfrie områder. Et lavutslippssamfunn regnes som har mer enn halvert sine klimagassutslipp fra et gitt referanseår. Vi anser et nabolag, eller et bosted, å være en nullutslippssone når direkte utslipp av klimagasser er reduserte med så mye som 95% fra et tidligere nivå eksempelvis i 1990 eller i 2009. 

Fiskeværene i Lofoten egner seg godt til å studere utviklingstrender og teste ut smarte transportløsninger. Innenfor korte avstander tilbyr et typisk fiskevær både handel, industri, skole, fritidstilbud, friluftsliv og flere aktiviteter. Fiskeværet Henningsvær er et av Lofotens, og blant verdens, mest attraktive reisemål. Gjennom Lofotens fiskerihistorie har Henningsvær alltid vært en travel og spennende møteplass for fiskere og tilreisende. Fiskeværet er likevel ikke dimensjonert for den store turisttrafikken sommerstid og gjennom året bestående av busser, bobiler og syklister. Vi må få flere folk til å velge utslippsfrie løsninger for transporten, få flere til å dele på transportmidler og samtidig ta i bruk nye alternativ for transport. 

OPPDRAG 1) "Lofoten De grønne øyene" ber dere utforme Henningsvær som en nullutslipps transportsone. Beskrivelsen bør baseres på dialog med innbyggere, og vise relevant og fremtidsriktig mobilitet i, til og fra Henningsvær for innbyggere, næringsliv og besøkende. 

OPPDRAG 2) "Lofoten De grønne øyene" ber dere om å hente inn informasjon om hva som skal til for at flere innbyggere velger kollektive transportformer i hverdagen, og komme tilbake med forslag til et mer hensiktsmessige kollektivtilbud for en gitt skole- og/eller pendlerrute.

10. trinn ved Kabelvåg skole er første klasse ut. 

Vi ønsker dem lykke til med oppdragene!

Image
10. trinn