Hopp til hovedinnhold

Pilotprosjekter: Regionalt areal- og naturregnskap – pilotregion Lofoten

Lofoten står i dag overfor en rekke utfordringer knyttet til bærekraftig forvaltning av naturressursene, med naturslitasje, interessekonflikter og sesongmessige svingninger i næringslivet. Det haster med å skape helårlige arbeidsplasser, drive kunnskapsbasert arealforvaltning og fremme økt næringsutvikling for å nå et lavutslippssamfunn innen 2040. 

Image
Naturregnskap


Naturavtalen slår fast at den største trusselen mot naturmangfold er endret bruk av arealer, både på land og til havs. I avtalen forplikter Norge seg til å verne og bevare 30 % av hav- og landområder, og restaurere 30 % av ødelagt natur, innen 3030. Å ta vare på natur og bygge opp igjen ødelagt natur kan gjøre samfunnet mer robust mot et klima i endring, og samtidig ta vare på naturmangfoldet. Dersom dagens ødeleggelser av natur og menneskelig påvirkning av klima fortsetter, blir nesten ingen av FNs bærekraftsmål nådd. Veier, vassdrags- og vindkraftutbygging, næring, bolig- og hyttebygging påvirker norsk natur mest, og forårsaker noen av de største klimagassutslippene.

Kommuner har en viktig rolle å spille som arealmyndighet, og kan sikre at store arealer som er viktige for naturmangfold og naturgoder forvaltes på en bærekraftig måte. Samtidig trenger kommunesektoren drahjelp for å lykkes, gjennom fornyede virkemidler og et styrket beslutningsgrunnlaget. Forskningsmiljø, regionale og nasjonale myndigheter etterlyser arealregnskap som kan begrunne arealbruk og belyse effekten av bruk og vern for natur og klima. 

Kunnskapsgrunnlaget om biologisk mangfold og økosystemer er mangelfullt. Det samme gjelder en systematisk oversikt over utviklingen og endringene i arealer over tid, og ulike interessers påvirkning på naturtyper og økosystemer – både på kommunalt og regionalt nivå.
 

Image
Reine


Prosjektet areal- og naturregnskap – pilotregion Lofoten, tar sikte på å gi nødvendig kunnskap og verktøy for bedre arealplanlegging, med fokus på økosystemer og økosystemtjenester som grunnlag for fremtidige beslutninger. Beslutningsgrunnlaget vil være et viktig verktøy for kommunene i avveiningen av bruk og vern av arealer. Prosjektet er en flerårig satsing som tar sikte på å bygge opp et helhetlig kunnskapsgrunnlag og verktøy for å utarbeide arealstatistikk og arealregnskap på kommunalt og regionalt nivå.

Hensikten med prosjektet er å gjøre det mulig å vurdere naturtyper, økosystemer og økosystemtjenester i planleggingsprosesser, slik at man kan ta informerte beslutninger om hvor det bør bygges, etableres eller utvikles aktiviteter - og hvor det bør vernes eller beskyttes. Ved å ha et oppdatert og samlet kunnskapsgrunnlag vil man kunne sikre en arealforvaltning som tar vare på verdifull natur, og samtidig legger til rette for utvikling av samfunnene våre. 

Sentrale fordeler ved arealregnskap som trekkes frem er

  • Oversikt over planlagte endringer i kommuneplanens arealdel
  • Et viktig kunnskapsgrunnlag i den lokale og regionale planleggingen
  • Et hjelpemiddel i dialog med politikere og utbyggere
  • Statistikk knyttet til måloppnåelse og utvikling

Parallelt med prosjektet for arealregnskap, rigger vi også opp prosjekt naturregnskap. Regionalt naturregnskap er nybrottsarbeid som tar sikte på å utvikle en robust prosjektplan og beskrivelse for et pilotprosjekt innen naturregnskap på kommunalt og regionalt nivå. Målet med dette forprosjektet er å kartlegge konsekvensene av og pilotere et hovedprosjekt for naturregnskap.

Det endelige naturregnskapet vil være et kraftig verktøy som aktivt kan benyttes for å ta beslutninger innen ressursforvaltning, grønn verdiskaping og samfunnsutvikling. Det vil være et verdifullt redskap for å rigge et livskraftig næringsliv og skape et godt sted å bo for fremtiden, og kunnskapsgrunnlaget det vil kunne ha stor overføringsverdi til andre kommuner og fylkeskommuner. 
 

Image
Naturregnskap


PROSJEKTINFORMASJON 

Formål: Å jobbe fram et kunnskapsgrunnlag som synliggjør ulike verdier, egenskaper og økosystemtjenester ved arealer i regionen, som grunnlag for utarbeidelse av et beslutningsgrunnlag. Beslutningsgrunnlaget vil være et viktig verktøy for kommunene i avveiningen av bruk og vern av arealer og naturverdier. 

Prosjektperiode: 2022-2025

Budsjettstørrelse for prosjektet: 7,7 mill.

Finansiering fra: Miljødirektoratet (Klimasats), Statsforvalteren i Nordland, Nordland Fylkeskommune, Hurtigruten Foundation.

Samarbeidspartnere: Lofotrådet, alle seks kommuner i Lofoten (Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst), Nordland Fylkeskommune (NFK), Statsforvalteren i Nordland, Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), Lofotodden Nasjonalpark.

Forankring i Veikartet: 

Delmål 1.3.8 – Det skal utarbeides et helhetlig regionalt arealregnskap for Lofoten innen utgangen av 2023. 

Delmål 1.3.9 – Det skal utarbeides et helhetlig kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet på kommunalt og regionalt nivå innen utgangen av 2023. 

Delmål 1.3.10 – Ved vurdering om utbygging av urørte områder må et oppdatert kunnskapsgrunnlag for naturmangfoldet og karbonrike arealer inngå i beslutningsgrunnlaget.

Underprosjekter

«REGIONALT AREALREGNSKAP – KUNNSKAPSGRUNNLAG»

«REGIONALT AREALREGNSKAP – PLANARBEID»

«FORPROSJEKT NATURREGNSKAP»

 

Infohefte: 

Document
Infohefte v2.pdf (766.18 KB)
Møter og arrangement

Kalender