Hopp til hovedinnhold
Image
Lufthavn Lofoten, kortbanenettet nord

Nord-Norge tar europeisk posisjon innen grønn luftfart

Bodø Lufthavnutvikling, Energi i Nord og Lofoten de Grønne Øyene har gått sammen for å etablere Nord-Norge som testarena for ny teknologi innen grønn luftfart. - Av Laura Johanne Olsen

24.-26. oktober var BLU, Energi i Nord og Lofoten de Grønne Øyene i Brüssel med en delegasjon for å knytte internasjonale kontakter, presentere prosjektet «et nullutslipps regionalt luftfartsinitiativ fra Nord-Norge» og koble initiativet opp mot EU’s Green Deal. 

Nå har prosjektinitiativet fått oppstartsmidler fra regjeringens viktigste virkemidler i norsk nordområdepolitikk. 

"Det er stor interesse for vårt initiativ i EU, og flere partnerskap ønsker å koble seg på. Flyprodusentene, industrien og aktørene ønsker å samarbeide tett. Og med de mange møtene vi har hatt i Brüssel, sitter vi nå med mye informasjon og kontakter for vårt videre arbeid om å etablere Nord-Norge som en test-arena for ny teknologi innen Grønn Luftfart. Koblingen til EUs Green Deal, vil styrke arbeidet med en slik etablering, og det kan bidra til realisering av 100-vis av nye industri- og teknologiarbeidsplasser i hele Nord-Norge, sier direktør i BLU, Elnar Holmen.  

Prosjektet anses som svært viktig for Nord Norge:  

Den 18.oktober innvilget Troms- og Finnmark Fylkeskommune finansieringstilskudd i program for Arktis 2030. Luftfartsinitiativet, styrkes nå som et eget prosjekt i Nord Norge. 

"Forprosjektet «Klimanøytral regional luftfart i Nordområdene» treffer utlysningen godt og anses som viktig for Nord-Norge og Nordområdene og vil kunne bidra positivt i det grønne skiftet. Det treffer FN's bærekraftsmål, og har god forankring i både nasjonale og fylkeskommunale planer", sier fylkesråd for plan, næring & miljø, i Troms og Finnmark fylkeskommuneKarin Eriksen. 

"Effektiv luftfart er samfunnskritisk nødvendig og helt avgjørende for oss som bor i Lofoten. Vi reiser med fly som andre reiser med buss. Og det skal vi fortsette med, samtidig som vi reduserer klimagassutslippene. Gjennom dette forprosjektet utvikler vi nå Lofoten som en testarena for grønn innovasjon i luftfarten», stråler lederen for Lofotrådet og ordføreren på Røst, Elisabeth Mikalsen. 

Våre fordeler:  

I Nord-Norge har vi 26 små og mellomstore flyplasser med korte avstander mellom flyplassene. Utvikling av nullutslipps luftfart må skje på regionale lufthavner der det er relativt lite trafikk og ledig plass i luftrommet. Ifølge EU vil ikke denne utviklingen skje på svært trafikkerte nettverk. Det i tillegg til et arktisk klima med mye vær og vind gjør Nord-Norge til en svært attraktiv og egnet landsdel for testing av nye teknologier innen luftfart. 

 "Lofoten de grønne øyene har som ambisjon å være verdens mest klimavennlige turistdestinasjon innen 2030. Det skal da være mulig å reise til Lofoten med lav- og nullutslippsfly fra Bodø og andre lufthavner i Nord-Norge og vi skal være først ut med kommersielle klimanøytrale flyruter. Vi har stor tro på at dette prosjektet vil bidra for oss til å nå målene." sier leder for programmet Lofoten de Grønne Øyene, Laura Johanne Olsen.  

Image
Nord Universitet, Lofoten de grønne øyene, Grønn luftfart

Foto: Anna Scott (Nord-Norges Europakontor)

Fra venstre: Randi Lervik (Lofotkraft Muligheter), Anders Tørud (Energi i Nord), Janni Ekrem (Nord-Norges Europakontor), Petter Bertheussen (Bodø Kommune), Nils Kristian Sørheim Nilsen (Nord-Norges Europakontor) Elnar Holmen (Bodø Lufthavnutvikling), Laura Johanne Olsen (Lofoten De Grønne Øyene) 

Vi legger til rette for internasjonale aktører:  

  1. Fullskala produksjon av fornybart drivstoff som for eksempel, hydrogen, batterier & sustainable aviation fuel - SAF og tiltak for helelektriske fly. 
  2. Tett samarbeid med norske og internasjonale flyplassnettverk, inkludert flyprodusenter, flyplasser og flyselskap. 
  3. Overskudd av rimelig fornybar kraft og store industrielle planer for produksjon av grønt hydrogen, ammoniakk og elektrobrensel/SAF  
  4. To nye "green field" lufthavner i Bodø og på Mo sammen med andre knutepunkter som dekker de regionale lufthavnene i nord.  
  5. En testarena for klimanøytral- og nullutslippsluftfart.  

«Klimanøytral luftfart innebærer en stor industriell mulighet for nordnorsk kraftbransje og nordnorsk prosessindustri og leverandørindustri. Etterspørselen etter klimanøytrale drivstoff-typer til luftfarten kommer til å bli betydelig i de kommende årene og det samme gjelder etterspørselen etter bakkebaserte systemer på flyplassene som understøtter overgangen til klimanøytral luftfart. Nordnorsk industri har alle forutsetninger for å kunne spille en betydelig rolle i dette» sier prosjektleder i Energi i Nord, Anders Tørud.  

«Det er svært gledelig at Nord-Norge satser på å lede utviklingen av klimanøytral regional luftfart i Norge. Likeledes at initiativtakerne bak arbeider for en internasjonal forankring med viktige luftfartsmiljøer i Europa. Dette er avgjørende for å lykkes, og vi skal bidra til dette prosjekt, som ikke bare vil sikre landsdelen utslippsfri luftfart, men også legge grunnlaget for internasjonalt samarbeid med store muligheter for nordnorsk næringsliv, sier direktør for Nord-Norges Europakontor i Brussel, Nils Kristian Sørheim Nilsen. 

Image
Grønn Luftfart Nord-Norge, Lofoten Green Aviation

Om prosjektet:  

A Zero Regional Aviation Initiative of Northern Norway 

Et samarbeidprosjekt med BLU, Energi i Nord og Lofoten de Grønne Øyene for å: 

  1. Bidra til utviklingen av bærekraftige samfunn i Nord-Norge. 
  2. Tilrettelegge for utvikling av regional nullutslippsinfrastruktur med Lofoten som pilot.  
  3. Definere hvilke teknologier og infrastruktur som må utvikles for å oppnå klimanøytral luftfart.  
  4. Analysere potensialet for industriell produksjon av klimanøytralt drivstoff til fly i Nord-Norge.  
  5. Utvikle internasjonale industri- og FoU-samarbeid.  

Om Bodø Lufthavnutvikling, Energi i Nord og Lofoten de Grønne Øyene  

Bodø Lufthavnutvikling - BLU er heleid datterselskap av Bodøregionens Utviklingsselskap - BRUS og deres 44 eiere. Et av målene til selskapet er å være en motor i utviklingen av grønn luftfart i Nord-Norge, Norge og internasjonalt. Selskapet skal aktivt delta og bidra til å knytte Bodø tettere med internasjonale aktører, miljøer, samt kunnskaps- og investeringsaktører innen luftfart.  

Energi i Nord er en klynge med medlemmer fra hele energisektoren og fra hele Nord-Norge. Vi sitter på store ressurser i Nord-Norge og omfattende kompetanse innen produksjon, transmisjon, lagring og industriell foredling av karbonnøytral energi. For å utløse de mulighetene som denne landsdelen har innenfor dette feltet må vi løfte i flokk på tvers av regioner og bransjer. Energi i Nord er etablert for å bidra til et slik felles løft. 

Lofoten De grønne øyene er et privat-offentlig partnerskap mellom Lofotrådet, Lofotkraft og Destination Lofoten for regional omstilling i det grønne skiftet. Sammen skal vi utvikle lavutslippssamfunnet Lofoten og slik skape verdens reneste øysamfunn.  

Foto: Christian Clauwers (hovedbilde) og Nord-Norges Europakontor (i teksten). 

Pressekontakter 

Elnar Holmen Tel: 99 51 43 21 Laura Johanne Olsen Tel: 907 51 275 Anders Tørud Tel: 932 87 107 

BLU Lofoten De Grønne Øyene Energi I Nord 

Last ned prosjektinitiativets presentasjon fra Brüssel.